FAUNA D'EIVISSA

FAUNA D'EIVISSA

Es poden agrupar els components faunístics en quatre grans divisions ecològiques, que es comenten breument a continuació: Fauna marina: La diversitat de la fauna marina entorn de les illes Pitiüses és molt elevada, però no inclou una proporció significativa d'espècies endèmiques. Aquest fet ha de posar-se en relació amb la capacitat de dispersió de les espècies i, per tant, el seu feble grau d'aïllament genètic. En cas contrari, atès que la mar Mediterrània es va dessecar fa uns 5 milions d'anys, la fauna actual és producte d'una recolonització atlàntica en obrir-se Gibraltar. Els ambients de major diversitat són els litorals, tant els fons rocosos com els poblats per les praderies de posidònia oceànica. Dins d'aquest grup ecològic són especialment importants les colònies d'aus marines, algunes amb relacions ecològiques amb l'Atlàntic, on passen una part del seu cicle anual. Fa falta no negligir l'interès dels cetacis i les tortugues marines, que tenen en l'entorn d'aquestes illes les poblacions més importants de l'Estat espanyol. Fauna de les aigües continentals: Actualment està representada per algunes desenes d'espècies d'invertebrats, relacionats de manera permanent (crustacis) o temporal (normalment insectes, en la fase larvària del seu cicle) a les aigües interiors, els amfibis (granota i calàpet) i les aus palustres. Les zones més importants per a aquesta fauna són ses Salines i ses Feixes, tot i que algunes fonts i basses tenen també un interès considerable, malgrat que el seu espai sigui reduït. Fauna terrestre: La fauna terrestre de les Pitiüses està limitada per la insularitat, l’aridesa del clima i la intensa transformació humana de la major part dels ecosistemes. Excel·leixen en interès les formes endèmiques, algunes molt antigues (sargantana, invertebrats), d'altres relativament modernes, ja que s’han diferenciat de les poblacions d’origen (en general, ibèriques o magribines) després de la seua introducció per l'home. Els hàbitats de major interès són els litorals (les dunes i, especialment, els illots), les zones humides i els ecosistemes forestals. Les zones de conreu tradicional tenen també un elevat interès zoològic. Fauna troglòbia: Aquest és el conjunt d'espècies que habiten les cavitats subterrànies, que pot estar integrat per animals terrestres i aquàtics; són especialment interessants els crustacis que habiten aigües subterrànies salades. És un grup molt estudiat a les Balears majors, on se n'han descrit nombrosos endemismes i rareses biològiques. A les Pitiüses es coneixen deu cavitats amb elements biològics amb trenta-cinc espècies, sis de les quals són endèmiques de les illes Balears.