POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment de l’ establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant L.O.P.D.), el Consell Insular
d’Eivissa (d’ara endavant, “CIE”) posa en coneixement dels usuaris d’aquesta Web el
següent:

1. Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de l’ ús i sol·licitud dels
diferents serveis que s’ofereixen a través del Lloc Web al que s’accedeix, entre
d’altres, mitjançant la direcció principal www.ibiza.travel, seran objecte de tractament
automatitzat i incorporades al corresponent fitxer sota la responsabilitat del Consell
Insular d’Eivissa amb domicili a Avinguda d’Espanya, 49, 07800 Eivissa, Espanya.

2. Quan a fi d’utilitzar o sol·licitar algun servei sigui necessari facilitar les dades de
caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i
vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir les dades actualitzades
per tal que es corresponguin amb la realitat a cada moment. CIE es reserva el dret de
retirar dels seus portals, canals telemàtics i material imprès aquelles empreses que
presentin informació manifestament falsa o errònia.

3. Al facilitar les dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que
s’ofereixen a través del present Lloc Web o al enviar-les mitjançant qualsevol altre
medi, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de
les dades facilitades als fitxers de CIE i el seu tractament automatitzat, conforme als
termes estipulats en el present document.

4. Els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació de les seves dades recopilades i arxivades. L’exercici
d’aquests drets podrà efectuar-se mitjançant una sol·licitud per correu electrònic
a contact@ibiza.travel o una instància presentada al Registre d’Entrada de CIE o
dirigida al Consell Insular d’Eivissa – Departament de Promoció Turística i Cooperació
Econòmica -, amb domicili a Av. D’Espanya, 49, 07800 Eivissa, per qualsevol dels
mitjans als que es refereix l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En
tot cas, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del document nacional
d’identitat, data, firma i adreça a efectes de notificació.

5. Les dades registrades podran ser utilitzades per a una finalitat informativa i/o
promocional de l’illa d’Eivissa, en el marc de les competències del CIE. Per això,
les dades de contacte facilitades pels usuaris podran ser utilitzades per a mantenir-
los informats sobre les activitats d’informació/promoció turística dutes a terme pel
CIE o per la Fundació de Promoció Turística d’Eivissa, d’acord amb els interessos
especificats pels usuaris. Així mateix, les dades de caràcter empresarial podran ser
incorporades al material imprès, digital o altres tipus de formats editats pel CIE o la
Fundació, en l’exercici de les seves competències d’informació turística; també podran
ser utilitzats per a realitzar estadístiques en relació amb l’activitat d’informació i/o
promoció turística duta a terme per les entitats ja esmentades.

6. L’adreça de correu electrònic facilitada pels usuaris durant el procés de contractació
o de subscripció a algun servei ofert per CIE, podrà ser utilitzada posteriorment per
part de CIE i de les entitats assenyalades en el punt 7 per a enviar la informació
esmentada en el punt anterior, amb el consentiment previ dels interessats, que
s’entendrà atorgat si res no es manifesta al contrari abans de finalitzar el procediment
de contractació o de subscripció. L’usuari en qualsevol moment pot revocar el seu

consentiment enviant un correu electrònic a contact@ibiza.travel o presentant una
instància d’acord amb la forma i mitjans indicats al punt 4.

7. Al facilitar les dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis
que s’ofereixen a través del present Lloc Web o al enviar-les mitjançant qualsevol
altre medi, els usuaris accepten que les dades siguin utilitzades pel responsable del
fitxer, CIE o, quan no hi sigui, per l’empresa responsable del manteniment de la web
www.ibiza.travel.
S’autoritza la cessió de les dades única i exclusivament a la Fundació de Promoció
Turística d’Eivissa, en l’exercici de les competències de promoció turística de l’illa
d’Eivissa, atribuïdes pels seus Estatuts. L’usuari en qualsevol moment pot revocar el
seu consentiment enviant un correu electrònic a contact@ibiza.travel o presentant una
instància d’acord amb la forma i mitjans indicats en el punt 4.

8. CIE es compromet a no recavar informació innecessària sobre els seus usuaris,
a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, i a
complir en qualsevol fase del tractament amb el deure de secret respecte de les dades
facilitades pels usuaris.

Així mateix, CIE es compromet a adoptar en tot moment les mesures d’índole tècnica
i organitzatives legalment requerides, per a evitar la pèrdua, alteració, o accés no
autoritzat, implementant amb aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al
seu abast, atès l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i
els riscos als que estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitja físic
o natural. No obstant això, els usuaris han de ser conscients de què les mesures de
seguretat a Internet no son inexpugnables.

9. CIE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de
tractament i seguretat de dades personals, respectant sempre la legislació vigent en
matèria de protecció de dades i prèvia comunicació als interessats, ja sigui mitjançant
una publicació en aquesta mateixa pàgina, o bé en qualsevol altre lloc de la Web.